Algemene Voorwaarden

Charlotte Kornet Beeldende kunst & Illustraties is een onderneming van beeldmaker Charlotte Kornet. Charlotte Kornet ontwerpt illustraties in opdracht voor verschillende doeleinden, en verkoopt eigen illustraties.

Bij een samenwerking en bij gebruikmaking van illustraties afkomstig van Charlotte Kornet, zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht.

Prijsafspraken:
Vooraf een aan opdracht wordt er tussen de opdrachtgever en Charlotte Kornet een prijsafspraak gemaakt door middel van een offerte. De offerte is altijd een indicatie van de kosten en is dus niet bindend.

In het ontwerpproces kunnen onvoorziene werkzaamheden kostenverhogend werken. Dit zal altijd in overleg gaan met de opdrachtgever.

Facturering:
Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

Schetsfase en Deadline:
Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel schetsvoorstellen er bij de prijs inbegrepen zijn. Extra schetsvoorstellen die niet vooraf berekend zijn kunnen kosten verhogend zijn. Dit gaat altijd in overleg met de opdracht gever. 

Afspraken over deadlines worden vooraf aan de opdracht vastgesteld. 

Vertraging van de opdracht, opgelopen door late reactie op voorgestelde ontwerpen ligt binnen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Bij het annuleren van de opdracht worden de reeds gedane werkzaamheden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Wijzigingen aan de illustratie:
Het is de opdrachtgever of een derde partij niet toegestaan de illustratie te wijzigen zonder de toestemming van Charlotte Kornet. 

Reproductie schetsvoorstellen:
Het is de opdrachtgever niet toegestaan schetsvoorstellen, goed- dan wel afgekeurd, te reproduceren in welke vorm dan ook. Tenzij anders afgesproken. Ook op schetsen geldt het auteursrecht van Charlotte Kornet

Naamsvermelding: 
Bij publicatie van de illustratie dient de naam van Charlotte Kornet vermeld te worden. Bij redactioneel gebruik is dit een voorwaarde. Bij commercieel gebruik wordt de wijze van vermelding overlegd met de opdrachtgever. 

Auteursrecht:
Tenzij anders overeengekomen, blijft het auteursrecht bij Charlotte Kornet. 

De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling exclusief recht op de illustratie te publiceren binnen de afgesproken uitgave. 

Wanneer de wens aanwezig is om de illustratie voor andere doeleinden dan in eerste instantie afgesproken te gebruiken, dienen daar afspraken over gemaakt te worden. Ook zit hier een eventuele vergoeding aan vast. 

Eigendomsrecht:
Tenzij nadrukkelijk schriftelijk vastgelegd, blijven de originelen en/of papieren illustraties eigendom van Charlotte Kornet.

Vrijwaring aansprakelijkheid:
De opdrachtgever vrijwaart Charlotte Kornet voor aansprakelijkheid t.a.v. auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal. Dit kan gaan om foto’s, tekeningen, filmpjes en degelijke. Dit geldt ook voor ongewild verlies, beschadiging en vernietiging van materialen en/of gegevens. 

Drukexemplaren:
Waar mogelijk zal de opdrachtgever aan Charlotte Kornet enkele gedrukte proeven of exemplaren toesturen wanneer reproductie heeft plaatsgevonden, tenzij anders overeengekomen. 

Niet nakomen betalingsverplichtingen:
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever vervallen alle door Charlotte Kornet aan hem overgedragen rechten. Dit houdt in dat het de opdrachtgever niet is toegestaan het beschikbare gestelde werk te gebruiken of te reproduceren. 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.